LA LENGUA DE SIGNOS CATALANA RECONOCIDA Y PROTEGIDA
EN EL PROYECTO DEL NUEVO ESTATUTO DE CATALUNYA

 

Según dió a conocer ayer la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la LSC será incluida en el Estatut de Catalunya como una lengua reconocida y protegida. Publicamos a continuación el parráfo que hace referencia a dicha lengua:

DEL ORIGINAL


Capítol III. Drets i deures lingüístics

Article 14. Drets i deures de coneixement i ús de les llengües.

1.Tothom té dret a no ser discriminat per raons lingüístiques.

2. Totes les persones a Catalunya tenen el dret d'utilitzar i el dret i el deure de conèixer les dues llengües oficials. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. Els actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües oficials tenen, pel que fa a la llengua, plena validesa i eficàcia, sense que se'n pugui al·legar desconeixement.

3. Es garantirà el dret a l'ús de la llengua de signes catalana i els poders públics de Catalunya adoptaran les mesures necessàries per assegurar i garantir les condicions que permetin assolir la plena igualtat en tot allò referent als drets i deures de la ciutadania amb sordesa, sempre i quan s'opti per aquesta llengua. Així mateix, serà objecte d'ensenyament i d'especial respecte i protecció.

 

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL


Capítulo III.
Derechos y deberes lingüísticos Artículo 14. Derechos y deberes de conocimiento y uso de
las lenguas.

1.Todo el mundo tiene derecho a no ser discriminado por razones lingüísticas.

2. Todas las personas en Catalunya tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. Los poderes públicos de Catalunya han de establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. Los actos jurídicos hechos en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, con respecto a la lengua, plena validez y eficacia, sin que se pueda alegar desconocimiento.

3. Se garantizará el derecho al uso de la lengua de signos catalana y los poderes públicos de Catalunya adoptarán las medidas necesarias para asegurar y garantizar las condiciones que permitan lograr la plena igualdad en todo aquello en lo referente a los derechos y deberes de la ciudadanía con sordera, siempre y cuando se opte por esta lengua. Asimismo, será objeto de enseñanza y de especial respeto y protección.

Fuente: DIFUSORD (17/06/2005)

  Imprimir